Vill partierna införa fler förlossningsplatser i landet?

Förlossningsplatser

Kvinnor som föder barn i mottagningsrum eller i bilen på väg till sjukhus i ett annat län. De senaste åren har vi kunnat följa förlossningskrisen som råder i landet efter BB-stängningar på flertalet orter. Gravida kvinnor har vittnat om att de känner oro inför den kommande förlossningen och att inte få plats att föda sitt barn.

 

LOPPI frågade samtliga partier om de vill öka antalet förlossningsplatser i landet och hur det i så fall skulle göras.
Här är deras fullständiga svar!


”Vi vill öka antalet öppna platser på landets förlossningskliniker. Sen är det upp till respektive landsting om det innebär fler kliniker, eller en förstärkning av de som redan finns. Det sker genom den satsning på förlossningsvården som vi redan påbörjat, och som kommer att omfatta minst en miljard kronor om året under nästa mandatperiod.


”Miljöpartiet vill säkra förlossningsvården i hela landet och höja kvaliteten. Det kräver att landstingen har en helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och eftervård. Barnmorskors genuina yrkeskunnande kring frisk graviditet och förlossning behöver ges större utrymme och bättre förutsättningar inom vården. Utgångspunkten för vården som erbjuds ska vara den gravidas egna önskemål och vård ska erbjudas i den miljö hon väljer att föda i. Idag är tillgången till förlossningsvården ojämnt fördelad, detta är orimligt. En trygg graviditet och en positiv förlossningsupplevelse påverkar barnet och mamman för resten av livet. Därför är det avgörande att den gravida själv ges möjlighet att styra över förlossningen och vem eller vilka som ska närvara vid förlossningen.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


“Ja, vi vill prioritera om statens utgifter för att möjliggöra stora generella satsningar på sjukvården vilket bl.a. skapar förutsättningar för bättre tillgång till förlossningskliniker i hela landet.”


”Vi har ingen nationell ståndpunkt att antalet förlossningar/BB vare sig ska öka eller minska. Det måste avgöras i varje landsting/region.”


”Vi föreslår ett samlat paket för en tryggare och mer tillgänglig förlossningsvård i hela landet.”

Kristdemokraternas svar
”Vi vill framför allt öka antalet vårdplatser. Vi föreslår därför en vårdplatsgaranti – en prestationsbaserad ersättning som stimulerar arbetssätt som minskar överbeläggningar och ökar antalet vårdplatser. Vi avsätter två miljarder under 2019 och tre miljarder under 2020 till detta ändamål.”

”Det är landsting/regioners ansvar, och behoven ser olika ut i olika delar av landet. I t ex Stockholm arbetar vi för att öppna fler, i en del andra landsting/regioner finns det plats till alla som behöver.”

 

Läs också: Partierna om ökad tid på BB efter förlossningen
Läs också: Partiernas svar angående ökad bemanning på förlossningen
Läs också: Partierna om ökade resurser för förlossningsskador

 

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor