Säkerhet i förskola och skola – så fungerar det!

Vi reder ut frågetecknen tillsammans med Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert hos Trygg Hansa, kring vem som bär ansvaret om något skulle hända med ditt barn under den tiden som hen är i förskolan eller i skolan.

Vi föräldrar kan göra vårt bästa för att se till att våra barn är trygga hemma, att de har rätt utrustning och att vägen till och från skolan blir så säker som möjligt. Men vilket ansvar har skolan egentligen för barnens säkerhet?

Skolans ansvar

Med 1,4 miljoner elever är skolan Sveriges största arbetsplats. Varje år uppsöker drygt 30 000 barn och ungdomar en akutmottagning efter att ha skadat sig inom förskole- och skoltid.

Ett barns vårdnadshavare har tillsynsansvar för barnet, vilket innebär att se till att barnet inte skadar sig själv eller någon annan. När barnet är i skolan förflyttas ansvaret till skolans huvudman, som är ytterst ansvarig. Ansvaret ligger i praktiken på rektorn eller förskolechefen och den personal som arbetar i verksamheten. Skolan har även ansvar för skolmiljön samt skolaktiviteter utanför skolan under skoltid.

FaktarutanUr ett barnsäkerhetsperspektiv är det skadeförebyggande arbetet i förskolan och skolan av största betydelse. Eleverna i förskoleklass och grundskolan omfattas av Arbetsmiljölagen och det skadeförebyggande arbetet är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Huvudregeln är att arbetsuppgifterna ska väljas med särskild hänsyn till de minderårigas fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. Utifrån ålder, mognad och förutsättningar förväntas eleverna delta i skolans skadeförebyggande arbete. Verksamhet inom förskola och fritids omfattas inte av Arbetsmiljölagen.

Alla skolor ska ha ett systematiskt säkerhetsarbete. Det är skolchef eller rektor som ansvarar för arbetet som innebär att skolans arbetsmiljö regelbundet ska undersökas så att riskerna för ohälsa och olycksfall kan bedömas och åtgärdas. Detta gäller för inomhusmiljön såväl som för utomhusmiljön. Det är också viktigt att även personal och elever deltar i arbetsmiljöarbetet och exempelvis rapporterar risker, föreslår åtgärder, kommer med synpunkter etc. Systematiskt säkerhetsarbete kan exempelvis handla om att säkerställa att det inomhus finns säker inredning, att det arbetas systematiskt med brandskyddet på skolan, se till att det finns säkra lekredskap utomhus och samtidigt sträva efter att lekmiljön är utvecklande för barnen/eleverna.

Lindriga tillbud och skador hanteras lokalt inom skolan, medan allvarliga tillbud och skador ska anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Det är Skolinspektionen som har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Källa: Trygg-Hansa och MSB

Alexandra Gahnstrom

Vi ställde tre frågor om barnsäkerhet i förskola och skola till Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Om mitt barn skadar sig på förskola/skola – vems försäkring gäller då?

– När våra barn är i förskolan eller skolan så är de försäkrade via kommunen. Vad kommunens försäkring innefattar kan se lite olika ut beroende på var du bor. Ta därför kontakt med just din kommun för att få veta mer om ditt barns skydd i skolan!

Allmänt kan sägas att försäkringen i många fall bara gäller vid olycksfall, inte vid sjukdom, och endast när barnet befinner sig på förskolan eller i skolan. En rekommendation är därför att man kompletterar skolans försäkring med en individuell barnförsäkring som gäller dygnet runt, både för sjukdom och olycksfall.

Vilka olyckor är det vanligaste och hur kan man förebygga dem?

– Bland förskolebarn är fall den vanligaste olyckstypen och det är även vanligt med slag och stötar på grund av kollisioner mellan barn samt kollisioner med dörrar. Bland skolbarn sker två av tre olyckor utomhus, och den vanligaste orsaken är att barn ramlar, snubblar eller snavar under lek och bråk. Det kan som förälder vara svårt att förebygga att barn krockar med varandra eller att de snavar under skoltid. Att förebygga att barn knuffas och bråkar kan vara möjligt att åstadkomma genom att prata med barnet om hur man beter sig mot andra och självklart föregå med gott exempel.

Har du något experttips till småbarnsföräldrar som lämnar på förskola/skola för första gången?

– Förutom att jag tycker det är viktigt att göra processen så avslappnad som möjligt finns det också några säkerhetstips att ge.

Tänk på att ytterkläder med reflexer slits med tiden av värme, nötning och tvätt vilket gör att reflexegenskaperna försämras. Ett tips är då att köpa en reflexspray du sprayar på kläderna. Sprayen syns inte i dagsljus vilket kanske är extra bra om det är en tonåring du vill skydda i mörkret. Se dock till att du köper en spray med goda reflexegenskaper.

Ett annat tips är att köpa en godkänd småbarnshjälm eller lekhjälm. Dessa finns i olika storlekar och utföranden och kan användas vid olika typer av utomhusaktiviteter. För barn upp till upp till 7 års ålder ska man se till att köpa en hjälm som har det gröna spännet, som är en säkerhetsanordning konstruerad för att lösa ut vid viss belastning. Till exempel om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen.

Läs mer om Trygg Hansas barnförsäkringar här ››