Kostnadskontroll för LSS?

Kostnadskontroll LSS

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och är en lag som ska garantera att personer med stora, varaktiga funktionshinder ska ha goda levnadsvillkor och få den hjälp de behöver i det dagliga livet. År 2016 beslutade regeringen att en översyn över instanserna för att se över assistansersättningen.

 

LOPPI frågade samtliga partier om de vill kostnadskontroll för LSS ska införas. Här är deras fullständiga svar!


När det gäller kostnadsutvecklingen för assistansen, så har den ökat, och vi tycker att det är rimligt att kostnaderna ökar i takt med den övriga kostnadsutvecklingen i samhället. LSS-utredningen har bland annat fått i uppdrag att titta på kostnadsutvecklingen.”


“Nej vi har inga sådana förslag.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


“Det kan förvisso vara bra att man generellt sett ifrågasätter kostnader som skjuter i höjden, men vi vill inte urholka rätten till assistans och säger nej till förslag som begränsar rätten ett funktionellt och självständigt liv.”


“Nej.”


“Vi vill långsiktigt värna legitimiteten och uthålligheten i assistansreformen. Samhällets stöd ska därför tydligt riktas till dem som har störst behov, och insatserna inom LSS ska vara ändamålsenliga och träffsäkra. Lagstiftningen måste vara långsiktigt hållbar med hänsyn till den enskildes behov, anhörigas situation och samhällsekonomin.”

Kristdemokraternas svar
“Myndigheternas möjligheter och ansvar att samarbeta för att komma åt brottslighet mot samhällets välfärdstjänster har under de senaste åren förbättras. Det arbetet måste fortgå. Det kräver hög kompetens om denna typ av brottslighet både hos Försäkringskassan, kommunerna och hos de rättsvårdande myndigheterna, polis och åklagare. Det som pågår nu är att enskilda kläms åt när assistans dras in eller nekas utan att det förhindrar brottsligheten.”


“Den kontroll som är idag är alldeles för hård. Självklart ska man bekämpa fusk, men det kan man inte göra genom att dra ner på stödet till dem som behöver det.”


Läs också: Färre assistanstimmar

 

 
Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor