Färre assistanstimmar

assistanstimmar

Sedan utredningen av LSS inleddes har många vittnat om Försäkringskassans allt hårdare bedömningar av vilka som har rätt till personlig assistans – fall där andningshjälp via respirator inte bedömts som tillräckligt har uppmärksammats och många kritiska röster har höjts kring hur viljan att komma till rätta med fusket går ut över de i reellt behov. 

 

LOPPI frågade samtliga partier om de anser att åtstramningarna av godkända timmar med assistans är skälig. Här är deras fullständiga svar!


Det är ett problem att ändrad rättspraxis har lett till ökad osäkerhet om hur man ska kunna få den hjälp som har avsetts med lagstiftningen. Även i den här frågan vill vi invänta utredningens förslag.”


“Nej, vi anser att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska förtydligas så att personer får det stöd de ska ha rätt till.”


Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


Nej, assistans är ofta en förutsättning för att avlasta familj och för att skapa frihet och drägliga livsförhållanden för brukaren.”


Nej.”


“Assistansreformen genomfördes år 1994 av den borgerliga regeringen för att säkerställa att personer med omfattande funktionsnedsättningar får den hjälp som behövs för självständighet och delaktighet. Tyvärr ser vi nu tecken på att dessa principer urholkas. För oss är det viktigaste att både värna syftet med LSS och personlig assistans – att människor ska kunna leva självständiga liv – och assistansreformens långsiktighet och hållbarhet.”

Kristdemokraternas svar
“Nej. Ett samhälle som inte prioriterar de största behoven är inget välfärdssamhälle. LSS är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättningar som ger möjlighet att leva, inte bara överleva. Vi kristdemokrater har under lång tid satt press på den Socialdemokratiskt ledda regeringen för att ändra lagen och återupprätta den fullständiga intentionen med LSS. När rättspraxis ändras i en riktning som går emot intentionen i lagstiftningen och drabbar människor negativt måste lagen förändras för att säkra varje enskild persons rätt till stöd. Regeringen har efter påtryckningar nu ändrat direktiven till LSS-utredningen men inte tillräckligt. De säger att nuvarande kostnadsnivå ska gälla vilket innebär att de miljardbesparingar som gjorts kommer att fortsätta. Det kan vi Kristdemokrater inte acceptera. Vi måste tillföra mer resurser både för att återställa och återupprätta och för att höja ambitionsnivån. Vi vill inkludera föräldraskap och arbete i det som räknas som grundläggande behov du har rätt att få stöd för. “


“Nej! Men det är den rödgröna regeringen som har ansvar för det. De har dels uppdragit åt Försäkringskassan att vara snåla, dels varit alldeles för passiva i att ändra lagen så det blir tydligare vem som ska ha rätt till stöd. Det var Liberalerna som införde LSS och personlig assistans, och vi vill återupprätta det till den frihetsreform det var tänkt som.”

 

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor