Bättre eftervård och uppföljning av förlossningsskador

förlossningsvård

Trots att det borde vara självklart med samma förlossningsvård över hela landet skiljer det sig stort i landet. Nedlagda förlossningsmottagningar, underbemanning och knappa resurser. Sverige ligger högt över snittet när det kommer till förlossningsskador så som bristningar, sprickor i ändtarmen, förslappning eller skador på blygdläpparna. 

 

LOPPI frågade samtliga partier om de
1. Anser att förlossningsvården ska vara av samma kvalitét och säkerhet oavsett vart man bor i landet
2. Om de vill satsa resurser på bättre eftervård och uppföljning av förlossnignsskador. Här är deras fullständiga svar!


1. ”Ja, självklart. Det är en viktig anledning till den satsning vi gör på förlossningsvården.”
2. ”Ja, vi vill både satsa 100 miljoner per år under nästa mandatperiod och få mer likvärdighet genom exempelvis nationella riktlinjer eller någon annan slags nationellt kunskapsstöd”


1. “Ja, det är utgångspunkten för oss. Den ojämlika fördelningen idag är orimlig.”
2. ”Eftervård och uppföljning av förlossningsskador är mycket viktiga. Miljöpartiet i regeringsställning har som sagt tillför mycket resurser till kommuner och landsting så att dessa kan utöka resurserna i verksamheterna där det behövs. Mer pengar kommer att behövas under kommande mandatperiod.”

Vänsterpartiet har ej svarat på LOPPIs frågor.


1. “Ja, boendeort ska inte styra tillgången eller kvalitéten på vården. Därför vill vi att staten på sikt ska ta ett ökat ansvar för sjukvården.”
2.  “
Ja, vi vill införa en rättighetslagstiftning i vården som innebär att man som patient garanteras kvalitativ vård i tid. Vi tillskjuter också stora medel till sjukvården.”


1. ”Ja.”

2 ”Det är viktigt att man i varje landsting ser till att ha en god eftervård av nyförlösta kvinnor. Det kan ske inom ramen för BB mottagningar eller i MVC/BVC. En effektiv rapportering och uppföljning av förlossningsskador är ett effektivt verktyg för att fortsätta sänka antalet drabbade.”1. ”Ja, självklart.”
2. ”Vi prioriterar att hela vårdkedjan, mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård, ska hänga ihop bättre. Bland annat för att minska andelen förlossningsskador.”

Kristdemokraternas svar

1. ”Ja, det borde vara en självklarhet, men så är det inte idag. Dagens system med 21 olika landsting gör förlossningsvården ojämlik beroende på var i landet du bor. Systemet medför ett ineffektivt nyttjande av både materiella och personella resurser. Vi anser därför att staten ska ha huvudansvaret för sjukvården. Då kan vi ett mer effektivt sätt utnyttja våra gemensamma resurser och styra dem direkt till de största behoven inom hälso- och sjukvården. Det är avgörande för att ge alla – oavsett var i landet du bor – tillgång till god och jämlik vård.”
2. ”Vi vill framför allt öka och sprida kunskapen på detta område. Som angivet i tidigare svar vill vi införa ett nationellt kompetenscentrum för förlossnings- och eftervården. Kompetenscentrumet bör upprätta nationella riktlinjer för hela vårdkedjan efter förlossningen för att säkerställa rutiner för att hälso- och sjukvården ska upptäcka och följa upp psykiska och fysiska komplikationer efter förlossningen.”


1. ”Ja! Det behövs mer nationell samordning och styrning av vården så den blir mer jämlik över landet.”

2. ”Ja. Vi stödjer det statsbidrag till förlossningsvården som den nuvarande regeringen infört – men huvudansvaret finns i regioner och landsting, där Liberalerna ofta prioriterar förlossningsvården högt.”

 

 

Se LOPPIs Valguide för att få en överblick över partiernas ställning i valets viktigaste frågor